استاد و شاگرد

 

استاد : وقتی بزرگ شوی چه میکنی؟

شاگرد : عروسی

استاد : نخیر منظورم این است که چیکاره میشوی؟

شاگرد : داماد

استاد : منظورم این است وقتی بزرگ شوی چه میکنی؟

شاگرد : زن میگیرم

استاد : احمق٬ وقتی بزرگ شوی برای پدر و مادرت چه میکنی؟

شاگرد : عروس میارم

استاد : لعنتی٬ پدر و مادرت در آینده از تو چی میخواهد؟

شاگرد : نوهتاريخ : دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ | 14:49 | نویسنده : شاهسوندی |